top of page

ERCE

2 cze 2023

nowy projekt ERCE

Miło jest nam poinformować że Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii jako podmiot w projekcie z Uniwersytetem Łódzkim (lider) uzyskało decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (DEC-2022/47/B/NZ0/00689) finansowanie na badania nt. Międzykontynentalne porównanie społeczności bakterii i archeonów związanych z kosmopolityczną sinicą Microcystis – odkrywanie ich ról ekologicznych w antropopresji i zmianie klimatu Projekt realizowany będzie w ramach konkursu OPUS-47, 2023-2026.

Badania będą koncentrować się na identyfikacji interakcji drobnoustrojów w zakwitach wód z dominacją Microcystis, które stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego, w tym produkcji niebezpiecznych metabolitów wtórnych lub akumulacji pojawiających się zanieczyszczeń (Ryc. 1), z uwzględnieniem wpływu użytkowania zlewni. Terenem badań będą jeziora w Polsce, USA, Gwatemali i Singapurze. Ośrodkami wspierającymi będą: USGS New York Water Science Center (USA), Centro de Estudios Atitlán, University of del Valle de Guatemala i Department of Civil and Environmental Engineering, National University of Singapore.


We are pleased to announce that the European Regional Centre for Ecohydrology, as an entity in a project with the University of Lodz (leader), has been awarded funding by the Director of the National Science Centre (DEC-2022/47/B/NZ0/00689) for research on the topic Intercontinental comparison of bacterial and archaeal communities associated with cosmopolitan cyanobacterium Microcystis - unveiling their ecological roles in anthropopressure and climate change. The project will be carried out within the OPUS-47, 2023-2026 competition.

The research will focus on identifying microbial interactions in water blooms with Microcystis dominance that pose a threat to the environment and human health, including the production of hazardous metabolic by-products or accumulation of emerging contaminants (Fig. 1), taking into account the impact of land use in the catchment. The study area will be lakes in Poland, the USA, Guatemala and Singapore. The supporting institutions will be: USGS New York Water Science Center (USA), Centro de Estudios Atitlán, University of del Valle de Guatemala and Department of Civil and Environmental Engineering, National University of Singapore.
Ryc. 1 Schemat interakcji cyjanobakterie i inne bakterie – propozycja badań uwzględnionych w projekcie (Font-Najera A. i Mankiewicz-Boczek J.)

Fig. 1 Schematic of the interaction between cyanobacteria and other bacteria - proposed research included in the project (Font-Najera A. and Mankiewicz-Boczek J.).

bottom of page