top of page

COOPERATION WITH UN, EU and UNESCO

WSPÓŁPRACA z ONZ, UE i UNESCO

About

UNESCO_ECOHYDROLOHY_ecologo.jpg
main-logo EH platform.png

Misja ERCE / ERCE Mission

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN (ERCE) jest wiodącym ośrodkiem w dziedzinie ekohydrologii, której głównym zadaniem jest poprawa stanu zasobów wodnych w skali globalnej i lokalnej. Zasady Ekohydrologii oraz Ekohydrologiczne Rozwiązania Bliskie Naturze (EH-RBN, eng. EH-NBS), których podstawy opracowano w ERCE, zostały włączone do programu działań Dziewiątej Fazy Międzyrządowego Programu Hydrologicznego 2022-2029 (UNESCO IHP). Ważność ekohydrologii została również implementowana przez Komitet Regionów Komisji Europejskiej do dokumentu „Ocena adekwatności Ramowej Dyrektywy Wodnej” weryfikującego realizację Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Ekohydrologia wprowadza holistyczne podejście do zarządzania zlewnią – Koncepcja WBSR, oznaczająca jednoczesną poprawę 4 elementów potencjału zrównoważonego rozwoju zlewni: wody (W), bioróżnorodności (B), korzyści dla społeczeństwa (society - S) i odporności na zmiany klimatu (resilience -R), dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 

The main task of the European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences (ERCE), a leading institute in the field of Ecohydrology, is to improve the condition of water resources on a global and local scale. The Centre developed the foundations of the Principles of Ecohydrology and Ecohydrological Nature-Based Solutions (EH-NBS), which were included in the action plan for Phase nine of the Intergovernmental Hydrological Program 2022-2029 (UNESCO IHP). The importance of Ecohydrology has also been recognized by the Committee of the Regions of the European Commission in the document "Fitness-Check of the Water Framework Directive" verifying the implementation of the Water Framework Directive (WFD). Ecohydrology introduces a holistic approach to catchment management: the WBSR concept, i.e. the simultaneous improvement of (W)ater, (B)iodiversity, benefits for (S)ociety and (R)esilience to climate change in the catchment to achieve sustainable development.

Koncepcja Ekohydrologii w dokumentach strategicznych
Ecohydrology Concept in strategic documents

Opracowana w ERCE koncepcja Ekohydrologii, rozwiązania EH-RBN (eng. EH-NBS) oraz koncepcja WBSR prezentująca jak zwiększyć potencjał zrównoważonego rozwoju dorzecza (Zalewski 2014) stanowią pomost między gospodarką wodną, celami zrównoważonego rozwoju ONZ oraz strategią Green Deal Komisji Europejskiej.

 

Koncepcja Ekohydrologii, EH-RBN oraz koncepcja WBSR zostały włączone do:

 1. Strategicznych dokumentów ONZ: UNESCO IHP-IX Strategic Plan (2021) (Dowód 1.1. str. 22, pkt. 1.2, 77) oraz UN WWDR (2018) (Dowód 1.2. str. 23-24, 57),

 2. Strategicznego dokumentu KE: Fitness-Check - Ocena adekwatności ramowej dyrektywy wodnej (2020) (Dowód,1.3. str. 4-5, pkt. 27, 30, 34, Zał. 1.10.).

 3. Implementowanych rozwiązań przez miasto Łódź (Zał. 1.8. str. 71, Zał. 1.9. str. 64 przypis 56), oraz przedstawiona przez JRC UE jako modelowe rozwiązanie w Urban Water Atlas for Europe UE (2017) (Dowód 1.4. str. 94)

 4. Strategii Rozwoju Woj. Łódzkiego 2030 (2021) (Dowód 1.5. str. 84 pkt. 3.1.2., str. 102) – jako EH-RBN harmonizujące potrzeby społeczeństwa ze zwiększaniem potencjału zrównoważonego rozwoju zlewni.

 

Ponadto, ERCE opracowało wdrożenia obecnie realizowane, wpisujące się w zalecenia dokumentów ONZ i KE m.in.:

 • Poprawa żeglowności i poprawa stanu ekologicznego Odry dzięki wykorzystaniu EH-RBN (Zał. 1.6.) - współpraca z Portami Szczecin Świnoujście.

 • Koncepcja zbiornika bocznego na rzece Grabi przy współpracy z władzami Łasku (Zalewski 2020, Kiedrzyńska et al. 2021) ( Zał. 1.7.).

 

Koncepcja Ekohydrologii opracowana w ERCE, wywarła przełomowy wpływ ponieważ wprowadziła do gospodarki wodnej nowy wymiar tzw. „metabolizm ekosystemów”, który rozszerza dotychczasowe podejście do zarządzania zasobami wody. Zrozumienie „metabolizmu ekosystemu” jest podstawą dla optymalizacji naturalnych procesów samooczyszczania, regeneracji i generowania korzyści społecznych, a także adaptacji zlewni do zmian klimatu.

The concept of Ecohydrology, EH-NBS and WBSR presenting how to enhance catchment sustainability potential WBSR (Zalewski, 2014), builds a bridge between water management, UN Sustainable Development Goals and the EC Green Deal Strategy.

The concept of Ecohydrology, EH-NBS and the WBSR were included in:

 1. UN strategic documents : UNESCO IHP-IX Strategic Plan (2021) (Proof 1.1. p. 22, pt 1.2, 77) and UN WWDR (2018) (Proof 1.2. p. 23-24, 57),

 2. EC strategic document: Fitness check of the Water Framework Directive, (2020) (Proof 1.3. p. 4-5, pt 27, 30, 34, Att. 1.10. ).

 3. Solutions implemented by the City of Łódź (Att. 1.8. p. 71, Att. 1.9. 4, p. 64 footnote 56), as well as a model solution presented in the Urban Water Atlas for Europe UE (2017) by the EC (Proof 1.4. p. 94)

 4. Development Strategy for the Łódź Voivodship 2030 (2021) (Proof 1.5., p. 84 pt 3.1.2., p. 102) – as EH-NBS harmonising society’s needs while enhancing catchment sustainability potential.

In addition, ERCE developed solutions currently being implemented as part of the recommendations of the above UN and EC documents, i.a.:

 • Enhancement of navigability potential of the Odra River with simultaneous improvement of ecological status using EH-NBS (Att. 1.6. ) in cooperation with the Ports of Szczecin-Świnoujście.

 • Concept of a lateral reservoir on Grabia River (Zalewski 2020, Kiedrzyńska et al. 2021) (Att. 1.7.) in cooperation with the City of Łask.

The Concept of Ecohydrology, has a ground-breaking impact by introducing ecosystem metabolism: a new dimension of water management currently based on the dynamics of hydrological processes. Understanding ecosystem metabolism is the basis for optimising the natural processes, generation of ecosystem services and supports catchment adaptation to climate change.

Dokumenty strategiczne
Strategic documents

1.1. UNESCO IHP IX (2022-2029) - Science for a Water Secure World in a Changing Environment https://en.unesco.org/sites/default/files/ihp-ic-xxiv-ref.1_ihp-ix_strategic_plan.pdf Włączenie Ekohydrologii i Rozwiązań Bliskich Naturze (EH-RBN) do dziewiątej fazy Intergovernmental Hydrological Programme 2022-2029: • strona 22: pkt. 1.2. Ecohydrology (11) • strona 22: pkt. 1.2. zacytowane prace Zalewski et al. 1997 • strona 22: pkt. 77. Nature Based Solutions (ecohydrology)

1.1 UNESCO IHP IX (2022-2029) - Science for a Water Secure World in a Changing Environment https://en.unesco.org/sites/default/files/ihp-ic-xxiv-ref.1_ihp-ix_strategic_plan.pdf Inclusion of Ecohydrology and EH-NBS into phase nine of the Intergovernmental Hydrological Programme 2022-2029: • page 22: point 1.2. Ecohydrology (11) • page 22: point 1.2. reference to Zalewski et al. 1997 • page 22: point 77. Nature Based Solutions (ecohydrology)

1.2 World Water Development Report "Nature-based solutions for water" 2018: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/ https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424 Dokument ONZ powołuje się na koncepcję ekohydrologii, opracowaną w ERCE, oraz cytuje najważniejsze prace (Zalewski 2002, 2014; Zalewski et al. 1997) • Strona 23: ecohydrology • Strona 24: Fragment poświęcony ekohydrologii • Strona 57: zacytowanie koncepcji Błękitno-Zielonej Sieci

1.2 World Water Development Report "Nature-based solutions for water" 2018: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/ https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424 A UN document referencing the concept of Ecohydrology, developed in ERCE, cited in significant publications (Zalewski 2002, 2014; Zalewski et al. 1997) • Page 23: Ecohydrology • Page 24: Ecohydrology • Page 57: referencing the Blue-Green Network

1.3. Ocena adekwatności RDW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020IR0541 Dokument ten, którego ważnym elementem jest ekohydrologia, został jako jedyny z 5 ocenianych dyrektyw jednogłośnie przyjęty przez Komitet Regionów i stanowi rekomendacje dla Komisji Europejskiej. • Strona 4 pkt. 27 – Włączenie akronimu WBSR • Strona 4 pkt. 30 – EH-RBN • Strona 5 pkt. 34 – WESB Rola ERCE została zaznaczona w wywiadzie na temat dokumentu: https://www.eoc.org.cy/en/index.php?id=1560 (Zał. 1.10. w STUDNIA)

1.3. Fitness Check for WFD: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020IR0541 Ecohydrology is an important part of this document. It was the only document out of five to be unanimously accepted by the Committee of Regions, and serves as a recommendation for the EC. • Page 4 point 27 –WBSR • Page 4 point 30 – EH-NBS • Page 5 point 34 – HEEZ The role of ERCE was highlighted in an interview about the document - https://www.eoc.org.cy/en/index.php?id=1560 (Att. 1.10. in STUDNIA)

1.4 URBAN WATER ATLAS: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106662 Dokument opracowany przez JRC, instytut powołany przez KE, prezentuje EH-RBN stosowane w miastach, w tym również koncepcję Błękitno-Zielonej Sieć opracowanej w Łodzi i cytuje Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii • Strona 94: Łódź z wyszczególnieniem roli ERCE jako autora koncepcji. Koncepcja Zielono-Błękitnej Sieci opracowana w ramach projektu SWITCH (Zał.1.8 w STUDNIA), która obecnie implementowana w Regionie Łódzkim przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Zał. 1.9 w STUDNIA).

1.4 URBAN WATER ATLAS: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106662 The EH-NBS implemented in cities, including the Blue-Green Network developed in Łódź by ERCE, are presented in this document by the JRC, a scientific institute of the EC. • Page 94: Łódź, with ERCE as the author of the concept. The concept of the Green-Blue Network developed as part of the SWITCH project (Att. 1.8 in STUDNIA), which is currently implemented in the Łódź Region by the Marshal's Office of the Łódź Voivodeship (Att. 1.9 in STUDNIA).

1.5 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/05/SRWL-2030_6.05.2021_uchwalona.pdf EH-RBN w szczególności Wysokoefektywne Strefy Buforowe (WESB), zostały włączone do strategicznych dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego jako element nowoczesnej, zrównoważonej gospodarki wodnej rekomendowanej przez dokumenty ONZ i KE: • Strona 84 pkt. 3.1.2. - ochrona zasobów wód oraz poprawa ich jakości • Strona 102 - element stosowany w ramach Obszaru Zielonej Gospodarki Zgodnie z rekomendacjami ONZ i KE, EH-RBN są implementowane w Polsce przez instytucje administracji publicznej m.in.: Urząd Miasta Łask (Zał 1.7 w STUDNIA) oraz Zarząd Portów Miejskich Szczecin-Świnoujście (Zał. 1.6 w STUDNIA).

1.5 Łódzkie Voivodship Development Strategy 2030 http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/05/SRWL-2030_6.05.2021_uchwalona.pdf EH-NBS, especially High-Efficiency Ecotones Zones (HEEZ), are included in the strategic documents of the Marshal’s Office of the Łódzkie Voivodship, as an element of modern sustainable water management, recommended by the UN and EC documents: • Page 84 point 3.1.2. – protection of water resources and their quality enhancement • Page 102 – element implemented in the area of Green Management In line with the recommendations of the United Nations and the European Commission, EH Nature -Based Solutions (EH-NBS) are implemented in Poland by public administration institutions, including the Szczecin-Świnoujście City Port Authority (Att. 1.6 in STUDNIA), and the City of Łask (Att. 1.7 in the STUDNIA).

bottom of page