top of page

National projects

logo1azostop.png

Projects supported by the Ministry of Science and Higher Education (former National Committee for Scientific Research)

 

Ongoing:

 • ANTYMIKRO – Zmiany zespołów mikroorganizmów, oporności na  antybiotyki i właściwości fizykochemicznych gleby nawożonej komunalnymi osadami ściekowymi. Kierownik - Dr hab. Magdalena Urbaniak, okres realizacji 2021-2024, NCN.

 • ALGICYDY – Izolacja, identyfikacja i charakterystyka bakterii algicydowych jako potencjalnego czynnika kontrolującego występowanie toksycznych sinicowych zakwitów wód słodkich (2019/33/B/NZ8/02093). Kierownik - prof. Joanna mankiewicz-Boczek, okres realizacji maj 2020-maj 2023, NCB.

 • ZOOSOL - “Impact of road salt pollution in winter on zooplankton hatching success from resting eggs.” (2018/28/C/N/NZ8/00235) Project realised within the period 2018-2022 / ZOOSÓL – "Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych". Kierownik - Dr Sebastian Szklarek, NCN, okres realizacji 10.2018 - 01.2022.

 • PROJEKT ODRA - „Wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania wstępnej koncepcji przestrzenno-technicznej na potrzeby Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej” Umowa NR/23/RO/3/2019 z dnia 16.05.2019 ze Spółką Akcyjną „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście”. Kierownik - prof. Maciej Zalewski, okres realizacji od 16.05.2019 - do 31.01.2021.

 • AZOSTOP - „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód”, TANGO2/339929/NCBR/2017. Kierownik - prof. Maciej Zalewski, okres realizacji od 28.06.2017 – do 30.09.2022 (projekt przedłużony); Faza K - maj 2017- czerwiec 2018; Faza B - luty 2018 – grudzień 2022 (według Aneksu nr 5), finansowanie NCBiR, http://www.azostop.com/.

 • NEURON - “Use of artificial neural networks and methods in the field of pattern recognition for a complex catchment analysis of the impact of anthropogenic chemical and microbiological pollution on water resources”. Project financed by the National Science Centre, Poland (2015/19/B/ST10/02167). Project realised within the period 2016-2019. Function: Principal Investigator.

 

Completed:

 • "Czy ryby adaptuja się do zakwitów sinicowych" Nr UMO-2012/05/B/NZ8/00980. Czas trwania 2013-2016. Kierownik Prof. dr hab. Małgorzata Godlewska, osoba do kontaktu Prof. dr hab. Małgorzata Godlewska więcej

 • "Do fish adapt to cyanobacterial blooms?" No. UMO-2012/05/B/NZ8/00980. 2013-2016. Coordinator Prof. dr hab. Małgorzata Godlewska, in charge Prof. dr hab. Małgorzata Godlewska read more

 • "Zastosowanie komórkowych biosensorów reporterowych w ekotoksykologii sinic: nowe "tarcze" dla bioaktywności" Nr UMO-2012/07/B/NZ8/03991. Czas trwania 2013-2016. Kierownik dr hab. Joanna Dorota Mankiewicz-Boczek, osoba do kontaktu dr hab. Joanna Dorota Mankiewicz-Boczek "Application of reporter cell biosensors in ecotoxicology of cyanobacteria: new targets for bioactivity" No. UMO-2012/07/B/NZ8/03991. 2013-2016. Coordinator associate professor Joanna Dorota Mankiewicz-Boczek, in charge associate professor Joanna Dorota Mankiewicz-Boczek

 • "Ocena interakcji pomiędzy hepatotoksycznymi sinicami z gatunku Microcystis aeruginosa i bakteriami patogennymi z rodzaju Aeromonas" Nr UMO-2012/07/N/NZ8/00599. Czas trwania 2013-2016.
  Kierownik Dr Ilona Gągała, osoba do kontaktu Dr Ilona Gągała.
  "Assessment of the interaction between hepatotoxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa and pathogenic bacteria of the genus Aeromonas" No. UMO-2012/07/N/NZ8/00599. 2013-2016.
  Coordinator Dr Ilona Gągała, in charge Dr Ilona Gągała.

 • "Wpływ PCDD/PCDF z osadów ściekowych na znieczyszczenie gleby oraz metabolizm Salix sp." nr UMO - 2013/09/D/ST10/04043, czas trwania 2014-2016 kierownik dr Magdalena Urbaniak. "Impact of sludge originated PCDDs/PCDFs on soil contamination and Salix sp. metabolism" no UMO - 2013/09/D/ST10/04043, coordinator dr Magdalena Urbaniak

 • "Rola bakterii ryzosferycznych oraz roślin z rodziny Cucurbitaceae w procesie usuwania toksycznych związków PCDD/PCDF" - 0492/IP1/2015/73, czas trwania 2015-2017 kierownik dr Magdalena Urbaniak. "The role of rhizosphere bacteria and plants of the family Cucurbitaceae in the process of removing of toxic compounds of PCDD/PCDF" - 0492/IP1/2015/73, coordinator dr Magdalena Urbaniak

 • "Analysis of point sources pollution of nutrients, dioxins and dioxin-like compounds in the Pilica River catchment and draw up of reclamation methods" read more
  "Analiza punktowych zródel zanieczyszczen zwiazkami biogennymi, dioksynami i zwiazkami dioksynopodobnymi w zlewni Pilicy oraz opracowanie metod ich rekultywacji" N305 365738, Coordinator dr Edyta Kiedzynska. czytaj więcej

 • "Explanation of cause-effect relationships between the occurrence of toxinogenic cyanobacterial blooms, and abiotic and biotic factors with particular emphasis on the role of viruses and bacteria"
  "Wyjasnienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wystepowaniem toksynogennych zakwitów sinic, a czynnikami abiotycznych i biotycznymi ze szczególnym uwzględnieniem roli wirusów i bakterii", N N305 096439.
  Coordinator dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek

 • "Accumulation of dioxins and dioxin-like pollutants in the food chain of Sulejowski and Wocawski Reservoirs: chemometric analysis and toxicological estimation" 2 PO4G 088 30. Coordinator prof. Maciej Zalewski.

 • "The analyse of spatial and temporal dynamics of hydrological and microbiological determining sedimants quality in the Sulejow Reservoir in aspect of their agricultural usage", 2PO4G 120 27. Coordinator dr Katarzyna Izydorczyk.

 • "Development of the acoustical models for the main fish species present in Polish lakes and reservoirs with special emphasis on juveniles".

 • "Role of mycorrhizal plants of Pilica river floodplain communities in reduce of nutrients transport on land/waterecotone", 3PO4G 020 24.

 • "The application of phytoremediation technic in detoxicatian of cyclic aromatic hydrocarbons and phosphorous compounds by land/water ecotone vegetation", 6PO4G 112 20.

 • "Application of molecular methods for monitoring of hepatotoxic strains of cyanobacteria in drinking and recreational water of Poland", PO4F 04427. Coordinator dr Joanna Mankiewicz-Boczek.

 • "Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do oczyszczania zanieczyszczeń azotanowych dla wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej"; Nr PBS1/A8/2012, czas trwania 2012-2015, Kierownik prof. dr hab. Maciej Zalewski, osoba do kontaktu dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek
  Microbial activators in denitrification deposits used for the treatment of nitrate pollution for the implementation of the Water Framework Directive and the Nitrates Directive No PBS1/A8/2012, Coordinator professor Maciej Zalewski, in charge associate professor Joanna Mankiewicz-Boczek

 

Regional Projects in Lodz province:

 • Grant of the President of the City of Lodz 2009-2010, Subject No.3: Geobotanical and sozological valorization and delimitation of environmental site in Lodz as a requirement for functional and spatial sustainable development – title: “Blue – Green Network for management of environmental sites and improvement to water resources for functional and spatial management of city’s resources.”

  Grant Prezydenta Miasta Łodzi na projekty naukowo-badawcze na lata 2009–2010 temat nr 3: ,,Geobotaniczno - sozologiczna waloryzacja i delimitacja siedlisk przyrodniczych Łodzi jako warunek jej zrównoważonego funkcjonalno - przestrzennego rozwoju”. – tytuł: „Błękitno – Zielona Sieć jako kształtowanie siedlisk przyrodniczych i poprawa jakości zasobów wodnych dla funkcjonalno – przestrzennego kształtowania zasobów miasta”

  Ed.VII.4346/G-19/2009 i Ed.VII.4346/G-19/2010 bluegreen.net.pl

 • LORIS WIZJA - Regionalny Foresight Technologiczny, contact person: prof Maciej Zalewski, Agnieszka Jaszczak

 • Pilica River Catchment: UNESCO / UNEP Demonstration Project "Application of Ecohydrology and Phytotechnologies for Water Resources Management and Sustainable Development".

 • Bzura River: The Walewice Demonstration Project "Application of Ecohydrology at landscape scale for improvement of ecosystem services and socio-economic development of the Bzura region".

 • Ner River: Application of phytotechnology for modernization of the sewage treatment plant in Lodz and biomass production; co-operation with the City of Lodz.

 • City of Lodz: Renaturisation of the municipal Sokolowka River; co-operation with the City of Lodz.

 • Pilica River catchment: Identification of areas for phytotechnology implementation in the Piotrkow Trybunalski District; co-operation with the City of Piotrkow Trybunalski

 • Lodz Region: Lodz - a Friendly City; co-operation with the NGO "Polish Agreement of Organizations forUnemployed".

 • "Estimation of health risk from toxic cyanobacterial blooms in summer season, in Jeziorsko Reservoir", 247/BN/D/2007, financial support from WFOSGW
  - "Ocena zagrożenia zdrowia ze strony toksycznych zakwitów sinicowych występujących w sezonie letnim w Zbiorniku Jeziorsko ", 247/BN/D/2007, projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Expertises:

Identification of problems and proposal of preliminary methodical directions for elaboration of typology and classification water bodies in Poland according to EU WFD. Expertise for the Ministry of Environment.

bottom of page