top of page

ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY

journal ok.jpg
pobraneELSEVIER.jpg
Beznazwy-2.png

In 2001 Polish Academy of Sciences launched the international journal of ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY. Currently the journal is published jointly with Elsevier , the world's leading provider of science and health information.

ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY is an international journal that aims to advance ecohydrology as the study of the interplay between ecological and hydrological processes from molecular to river basin scales, and to promote its implementation as an integrative management tool to harmonize societal needs with biosphere potential.

The journal will publish high-quality science aimed at increasing the understanding of water–biota interplay in all types of ecosystems and exploring how this knowledge can be used to regulate hydrological and biogeochemical processes to enhance the carrying capacity especially of anthropogenically modified ecosystems. It includes original research papers, reviews and short communications, as well as thematic issues.

For more information visit: 

http://www.elsevier.com/locate/ecohyd

Archives of Ecohydrology & Hydrobiology:

http://www.ecohydro.pl or 

http://www.unesco.lodz.pl/ekohydro/

W 2001 roku Polska Akademia Nauk powołała do życia międzynarodowe czasopismo ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY. Obecnie czasopismo wydawane jest wspólnie z Elsevier, światowym liderem w dostarczaniu informacji naukowych i zdrowotnych.

ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY to międzynarodowe czasopismo, którego celem jest rozwój ekohydrologii jako nauki o wzajemnym oddziaływaniu procesów ekologicznych i hydrologicznych od skali molekularnej do skali dorzecza oraz promowanie jej wdrażania jako integracyjnego narzędzia zarządzania harmonizującego potrzeby społeczne z potencjałem biosfery.

W czasopiśmie publikowane będą wysokiej jakości prace naukowe mające na celu zwiększenie zrozumienia wzajemnych oddziaływań woda-biota we wszystkich typach ekosystemów oraz zbadanie, w jaki sposób wiedza ta może być wykorzystana do regulacji procesów hydrologicznych i biogeochemicznych w celu zwiększenia pojemności środowiska, zwłaszcza ekosystemów modyfikowanych antropogenicznie. Czasopismo zawiera oryginalne prace badawcze, recenzje i krótkie komunikaty, a także wydania tematyczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

http://www.elsevier.com/locate/ecohyd

Archives of Ecohydrology & Hydrobiology:

http://www.ecohydro.pl lub

http://www.unesco.lodz.pl/ekohydro/ 

bottom of page