top of page
bip moje4ok.png
bip_gov_pl_logo-adres.png
nowe logo ERCE_2022 final.png
bip moje.png

Status prawny i organizacja Instytutu:

Z dniem 1 sierpnia 2008 roku, na mocy Uchwały Prezydium PAN nr 43/2007 z dnia 16 października 2007roku powołano jednostkę badawczą pod nazwą  Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi.

Instytut badawczy o nazwie Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk zwany dalej „Instytutem” działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96,
  poz. 618 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;

 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 96 poz.619 ze zm.)

 • statutu ERCE PAN z dnia 8 lipca 2013 r.

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Przedmiot i zakres działania Instytutu:

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) oraz przystosowywanie wyników tych prac do zastosowania w praktyce.

Profil naukowy ERCE PAN ukierunkowany jest na promowanie wysoko zaawansowanych badań ekohydrologicznych, systemów monitoringu i modelowania, przekazywanie wiedzy
oraz jej wdrażanie w dążeniu do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód w oparciu o Ramową Dyrektywę Wodną Parlamentu Europejskiego i Rady (2000/60/EC) oraz innych przepisów prawa UE dotyczących środowiska.

 

Struktura organizacyjna Instytutu:

W skład Instytutu wchodzą:

 • Zakład badawczy ekohydrologii ekosystemów rzecznych i obszarów zurbanizowanych

 • Zakład badawczy ekohydrologii molekularnej

Organami Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN są:

 • Dyrektor Instytutu

 • Rada Naukowa Instytutu

Legal status and organisation of the Institute;
On 1 August 2008, by virtue of the Resolution of the Presidium of the Polish Academy of Sciences No. 43/2007 of 16 October 2007, a research unit called the European Regional Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences with its seat in Łódź.
The research institute named European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences, hereinafter referred to as "the Institute", operates on the basis of

 • the Act of 30 April 2010 on research institutes (Journal of Laws of 2010. No. 96, item 618 as amended) hereinafter referred to as "the Act";

 • Act of 30 April 2010 on the Polish Academy of Sciences (Journal of Laws of 2010, No. 96, item 619, as amended) the Statutes of the ERCE PAN of 8 July 2013.

The Institute is supervised by the minister responsible for science and higher education.
Subject matter and scope of activity of the Institute:
The object of the Institute's activity is to conduct scientific research and development work in the field of other natural and technical sciences (PKD 72.19.Z) and adapting the results of such work to practical application.  
The scientific profile of ERCE PAS is aimed at promoting highly advanced ecohydrological research, monitoring and modelling systems, knowledge transfer and implementation in order to achieve a good ecological status of water, based on based on the Water Framework Directive of the European Parliament and the Council (2000/60/EC) and other EU environmental legislation.

 

Organisational structure of the Institute:
The Institute consists of:

 • Research Department of ecohydrology of river ecosystems and urban areas

 • Research Department of Molecular Ecohydrology.

The bodies of the European Regional Centre for Ecohydrology PAS are:

 • Director of the Institute

 • Institute's Scientific Council
   

DIRECTORATE / DYREKCJA

Addresses and identification data / Adres i dane identyfikacyjne

SCIENTIFIC COUNCIL OF ERCE PAS / RADA NAUKOWA

ERCE PAS STATUTE / ERCE PAN STATUT

STRUCTURE / STRUKTURA

JOBS / INTERNSHIPS - PRACA / STAŻE

PUBLIC PROCUREMENT / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

EDITORSHIP - REDAKCJA

CONTACT US - KONTAKT

EUROPEAN REGIONAL CENTRE FOR ECOHYDROLOGY

OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCE
3 Tylna Str., 90-364 Lodz, Poland
Phone: +48 42 6817007
Fax: 48 42 6813069
erce@erce.unesco.lodz.pl
www.erce.unesco.lodz.pl

EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Tyna 3, 90-364 Łódź
Tel: +48 42 6817007
Fax: 48 42 6813069
erce@erce.unesco.lodz.pl
www.erce.unesco.lodz.pl

bottom of page