top of page

Mission / Misja ERCE 

The European Regional Centre for Ecohydrology (ERCE) of the Polish Academy of Sciences in Lodz, Poland,
is an international scientific research institution, whose fundamental mission and goals are related to National
Environmental Policy with consideration as a key reference point: implementation of the International Hydrological Programme of UNESCO and the Environmental Directives of the European Commission.

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii (ERCE) Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Polska,
jest międzynarodową instytucją naukowo-badawczą, której podstawowa misja i cele związane są z Polityką Ekologiczną Państwa z uwzględnieniem jako kluczowego punktu odniesienia: realizacji Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO oraz Dyrektyw Środowiskowych Komisji Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

The European Regional Centre for Ecohydrology PAS carries out transdisciplinary ecohydrological research on the sustainable management, protection and restoration of declining water resources, as well as the enhancement of ecosystem services, biodiversity of agricultural and urban catchments, and the development of systemic solutions for adaptation to climate change.
The scientific approaches developed in ERCE PAS are based on process-oriented thinking and integration of environmental sciences – ecology, hydrology, hydrobiology, hydroacoustics, environmental chemistry, landscape
processes, soil ecology, biotechnology and phytotechnology, ecotoxicology and genetics, population studies,
and mathematical modelling. As a further step, the integration of these fields of knowledge with ecohydrology,
ecological engineering and molecular biotechnology acts as the background for the development of ecological
biotechnologies and systemic solutions to enhance the ecological status of catchments and the sustainable
development of society.

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN prowadzi transdyscyplinarne badania ekohydrologiczne w zakresie zrównoważonego zarządzania, ochrony i odtwarzania malejących zasobów wodnych, a także wzmacniania usług ekosystemowych, bioróżnorodności zlewni rolniczych i miejskich oraz opracowywania systemowych rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu.
Podejścia naukowe rozwijane w ERCE PAN opierają się na myśleniu zorientowanym na proces i integracji nauk o środowisku - ekologii, hydrologii, hydrobiologii, hydroakustyki, chemii środowiska, procesów procesów krajobrazowych, ekologii gleby, biotechnologii i fitotechnologii, ekotoksykologii i genetyki, badań populacyjnych, oraz modelowaniu matematycznym. Kolejnym krokiem jest integracja tych dziedzin wiedzy z ekohydrologią, inżynierią ekologiczną i biotechnologią molekularną co stanowi tło dla rozwoju ekologicznych biotechnologii ekologicznych i rozwiązań systemowych w celu poprawy stanu ekologicznego zlewni i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. 

juXL505b.jpg
www kolarzERCE.png

VISION / WIZJA
ECOHYDROLOGY – Engineering harmony between Biosphere and Humanity, by enhancements
of the catchments ecosystems sustainability multidimensional potential – Water, Biodiversity,
Ecosystem Services for societies, Resilience and Cultural Heritage.

EKOHYDROLOGIA - Inżynieria harmonii pomiędzy biosferą a człowiekiem, poprzez wzmocnienie
wielowymiarowego zrównoważonego potencjału ekosystemu zlewni - wody, bioróżnorodności,
usług ekosystemowych dla społeczeństwa, odporność na stres i dziedzictwa kulturowego.

 

MISSION / MISJA
Development of the theoretical and empirical aspects of Ecohydrology (EH), as a background
for an integrative problem-solving and policy-oriented ssustainability science.
Develop knowledge and comprehensive scientific methodology for Ecohydrology – understanding
the water biota interplay as a key to use ecosystem processes as catchments management tool
complementary to Circular and Bio-Economy.

Rozwój teoretycznych i empirycznych aspektów ekohydrologii (EH), jako podstawy dla integracyjnej nauki o zrównoważonym rozwoju, nastawionej na rozwiązywanie problemów i politykę.
Rozwój wiedzy i wszechstronnej metodologii naukowej dla Ekohydrologii - zrozumienie
wzajemnego oddziaływania wody i fauny i flory jako klucz do wykorzystania procesów ekosystemowych jako narzędzia zarządzania zlewniami komplementarne do gospodarki cyrkulacyjnej i biogospodarki.

STRATEGY / STRATEGIA

Advance international cooperation and provide          a platform for the education dissemination
and exchange of scientific information about Ecohydrology as complimentary with the Ecological
Engineering and Integrated Water Resource Management (IWRM) between institutions
worldwide, in the framework of the International Hydrological Programme (IHP), managed
by UNESCO and European Commission Projects.
Research and innovation towards strengthening        the scientific and educational quality
of the Ecohydrology.

Wspieranie współpracy międzynarodowej i stworzenie platformy dla rozpowszechniania edukacji i wymiany informacji naukowych na temat Ekohydrologii jako komplementarnej z Inżynierią Ekologiczną i Zintegrowanym Zarządzaniem Zasobami Wodnymi (IWRM), pomiędzy instytucjami na całym świecie, w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), zarządzanego przez UNESCO i projektów Komisji Europejskiej. 

Badania i innowacje w celu wzmocnienia jakości naukowej i edukacyjnej Ekohydrologii.

TACTICS / TAKTYKA

Education and training of professionals to promote good governance, capacity, development
considering Ecohydrology as a background for the development of “Nature Based Solutions”
and “Integrative Sustainability Science” towards achieving the UN Sustainable Developments
Goals, European Commission Environmental Directives and National Environmental Policy among
various stakeholders, including governmental institutions at central and regional levels, NGOs
and Society in general.

Kształcenie i szkolenie specjalistów w celu promowania dobrego zarządzania, zdolności, rozwoju z uwzględnieniem ekohydrologii jako podstawy do opracowania "rozwiązań opartych na przyrodzie" oraz "zintegrowanej nauki o zrównoważonym rozwoju" w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, dyrektyw Komisji Europejskiej dotyczących ochrony środowiska oraz krajowej polityki ochrony środowiska wśród różnych zainteresowanych stron, w tym instytucji rządowych na szczeblu centralnym i regionalnym, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w ogóle. 

OPERATIONAL LEVEL / POZIOM OPERACYJNY

Developing implementing and testing innovative nature based EH solutions from molecular
to catchment scale by adaptive assessment management through networking for synergy
with decision makers and stakeholders by information, experience and technology sharing.
Enhancing on-line presence.

Opracowywanie, wdrażanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań EH opartych na naturze od skali molekularnej do skali zlewni poprzez adaptacyjne zarządzanie zlewnią i tworzenie sieci synergii z decydentami i interesariuszami dzięki wymianie informacji, doświadczeń i technologii.
Wzmocnienie obecności w Internecie.

bottom of page