top of page

Współpraca z Afryką / Cooperation with Africa

Współpraca z Etiopią / Cooperation with Ethiopia

Zgodnie z misją Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN (ERCE), strategia ekohydrologicznego zarządzania zasobami wodnymi transferowana jest w regiony świata, które zmagają się z najpoważniejszymi wyzwaniami w sektorze gospodarki wodnej, jakimi są brak wody pitnej, brak wody do produkcji żywności i zanieczyszczenia. Prace badawczo-wdrożeniowe prowadzone przez pracowników ERCE na terenie Etiopii w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polish Aid w latach 2008-2012 oraz późniejsze działania i intensywna współpraca z Ministerstwem Wody, Nawadniania i Energii w Addis Ababie, doprowadziły do powstania Wpływu tj. utworzenia w Etiopii Afrykańskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii UNESCO w 2018, oraz powołania Dyrektoriatu Ekohydrologii przy Ministerstwie Wody, Nawadniania i Energii w 2020. Dzięki temu ekohydrologiczna strategia zarządzania wodą jest realizowana we wszystkich zlewniach w Etiopii oraz jest transferowana do innych krajów afrykańskich.

Rolą ERCE (kierownik Prof. Zalewski oraz zespół 23 pracowników) było prowadzenie badań naukowych, opracowanie rozwiązań, transfer wiedzy i technologii do Afryki poprzez:

· Pozyskanie funduszy z programu Polish Aid MSZ RP

· Koordynacji prac badawczych i wdrożeniowych w ramach projektów w latach 2008 – 2012

· Organizacji dwóch międzynarodowych sympozjów (2013, 2016) i cyklów wielu szkoleń kadry naukowej i administracyjnej na terenie Etiopii i stażystów z Afryki w Polsce (2008-2021)

ERCE odegrało kluczową rolę w utworzeniu Afrykańskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii (2018), oraz powołaniu Dyrektoriatu Ekohydrologii przy Ministerstwie (2020) w Addis Ababie, w Etiopii. Było to celem ERCE na lata 2018-2021, który udało się zrealizować. Ma to ogromne znaczenie, gdyż transfer wiedzy i całego przekazanego know-how z zakresu ekohydrologii będzie dobrze wykorzystany przez pracowników ARCE, co przyczyni się do poprawy warunków społeczno-gospodarczych i jakości życia mieszkańców krajów afrykańskich

Badania i wdrożenia prowadzone w ramach projektów Polish Aid w latach 2008 -2012, a następnie transfer wiedzy i doświadczeń w obszarze ekohydrologii do Etiopii poprzez sympozjum i szkolenia zorganizowane w Addis Abebie (2016), jak również udział naukowców z Etiopii i krajów Afrykańskich w międzynarodowym Sympozjum organizowanym w Łodzi (2017), czy też dalsze kształcenie studentów i stażystów z Afryki w ERCE (staże UNESCO realizowane przez Eyob Worku i Tadesse Ejeta) i wydanie przez czasopismo Ecohydrology&Hydrobiology tomu specjalnego, skutkowały zwiększeniem znaczenia ekohydrologii na terenie Etiopii i Afryki. W rezultacie, w wyniku starań i działań ERCE w Etiopii, UNESCO zdecydowało się utworzyć, przy współpracy z Ministerstwie Wody, Nawadniania i Energii (MWNE), siostrzany instytut do ERCE – ARCE, a w MWNE Etiopii utworzyć Dyrektoriat Ekohydrologii (EH) (Dowody 2.1-2.2) dla zastosowania wiedzy ekohydrologicznej w zarządzaniu zasobami wodnymi (Dowody 2.3-2.4).


Działania ERCE były kluczowe dla utworzenia Dyrektoriatu dla wdrażania ekohydrologii na terenie wszystkich zlewni w Etiopii oraz utworzenia Afrykańskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii UNESCO które razem wywarły przełomowy wpływ w transferze wiedzy zrównoważonego ekohydrologicznego gospodarowania wodą oraz rozwiązań EH-NBS do wszystkich zlewni w Etiopii i innych krajów afrykańskich. Ma to przełomoweznaczenie dla społeczeństw krajów Afrykańskich w ocieplającym się klimacie.


In line with its mission, the European Regional Centre of Ecohydrology (ERCE) manages transfer of ecohydrological water resource management strategies to regions of the world that face the most serious challenges in water management, such as pollution and insufficient water for drinking and food production. Research and implementation work carried out by ERCE’s employees in Ethiopia under the Polish Aid Program of the Ministry of Foreign Affairs of the RP in 2008-2012, as well as subsequent activities and intensive cooperation with the Ministry of Water, Irrigation and Energy in Addis Ababa, led to creation of an Impact, i.e. the creation of the UNESCO African Regional Ecohydrology Center in Ethiopia in 2018, and the establishment of the Directorate of Ecohydrology at the Ministry of Water, Irrigation and Energy (MWIE) in 2020. As a result, the ecohydrological water management strategy is now implemented in all catchments in Ethiopia and is being transferred to other African countries

The role of ERCE (Prof. Zalewski + team) was to conduct research, develop solutions and transfer knowledge and technology to Africa through:

· Obtaining funds from the Polish Aid program of the Ministry of Foreign Affairs of the RP

· Coordination of research and implementation works during 2008-2021

· Organization of two international symposia (2013, 2016) and a series of training courses for scientific and administrative staff in Ethiopia, and interns from Africa in Poland (2008-2021)

ERCE played a key role in creation of the African Regional Center for Ecohydrology (2018) and the establishment of the Directorate of Ecohydrology at the Ministry (2020) in Addis Ababa, Ethiopia. This was the goal of ERCE for 2018-2021, which was successfully achieved.

This is of great importance, as the transfer of knowledge and know-how in Ecohydrology will be well used by ARCE employees, which will contribute to improving the socio-economic conditions and quality of life of the inhabitants of African countries.

Research and implementation conducted under Polish Aid projects in 2008-2012, followed by the transfer of Ecohydrology knowledge and experience and implemented solutions to Ethiopia through a symposium and training organized in Addis Ababa (2016); participation by scientists from Ethiopia and African countries in an international symposium organized in Łódź (2017); further education of students and trainees from Africa at ERCE (UNESCO internships carried out by Eyob Worku and Tadesse Ejeta) and the publication of a special issue of the journal Ecohydrology & Hydrobiology raised the profile of Ecohydrology in Ethiopia and Africa. As a result of the efforts and activities of ERCE in Ethiopia, UNESCO created a sister institute to ERCE, ARCE, in cooperation with the Ministry of Water, Irrigation and Energy of Ethiopia; MWIE also established the Directorate of Ecohydrology (EH) (Proof 2.1-2.2) for the application of ecohydrological knowledge in water resource management (Proof2.3-2.4).

ERCE’s activities were crucial for the creation of a dedicated Directorate for the implementation of Ecohydrology in all catchments in Ethiopia and the creation of the UNESCO African Regional Center for Ecohydrology; together these had a groundbreaking impact on the transfer of knowledge of sustainable ecohydrological water management to all catchments in Ethiopia and other African countries. This is crucial for the societies of African countries in a warming climate.

LINKS to Documents

2.1 https://www.bda.gov.et/eco-hydrology-directorate-african-regional-center-for-eco-hydrology-u-a-unesco/ Informacja o utworzeniu ARCE UNESCO na stronie Ministerstwa Wody, Nawadniania i Elektryczności Etiopii. Kluczowa rola ERCE PAN w rozwoju ekohydrologii w Etiopii została podkreślona na 1, 2, 3, 7, 9, 10, 15 i 16 stronie raportu.

2.1 https://www.bda.gov.et/eco-hydrology-directorate-african-regional-center-for-eco-hydrology-u-a-unesco/ Information on the creation of ARCE UNESCO on the website of the Ministry of Water, Irrigation and Electricity of Ethiopia. The key role of ERCE PAN in the development of Ecohydrology in Ethiopia is highlighted on pages 1, 2, 3, 7, 9, 10, 15 and 16 of the report.

 

2.2 Informacja o powołaniu Afrykańskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii UNESCO na stronie UNESCO, pozycja nr 28: https://en.unesco.org/themes/water-security/centres

2.2 Information on the establishment of the UNESCO African Regional Ecohydrology Center on the UNESCO website, item no. 28: https://en.unesco.org/themes/water-security/centres

 

2.3 Rozdział II.12.4. Systemowe rozwiązania na jeziorze Assela, Etiopia w książce Ekohydrologia, PWN, gdzie podsumowano wyniki wdrożeń w obszarze Asseli. Rozdział stanowi załącznik.

2.3 Chapter II.12.4. System solutions on Lake Assela, Ethiopia in the book Ekohydrologia, PWN, where the results of implementations in the Asseli area are summarized (chapter attached).

 

2.4 Karty wpływu dotyczące wykorzystania ekohydrologicznych obszarów demonstracyjnych i metod ekohydrologicznych na terenie Etiopii podpisane przez pana Yohannesa Zerihuna - Dyrektora Dyrektoriatu Ekohydrologii przy Ministerstwie Wody, Nawadniania i Energii Etiopii . Zaświadczenia stanowią załącznik.

2.4 Impact cards regarding the use of Ecohydrology demonstration areas and methods in Ethiopia, signed by Mr. Yohannes Zerihun - Director of the Ecohydrology Directorate at the Ministry of Water, Irrigation and Energy of Ethiopia. The certificates are attached as an attachment.

Galeria / Project Gallery

bottom of page