top of page

ERCE

6 wrz 2022

Konkurs na stanowisko dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2022 r.


Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2022 roku.


Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1) ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2) ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN może być osoba, która:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk o Ziemi lub nauk pokrewnych oraz znaczący międzynarodowy dorobek naukowy w zakresie tych dyscyplin naukowych;

2) posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) korzysta z pełni praw publicznych.


ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

1) koncepcję funkcjonowania Centrum opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu (w formie prezentacji multimedialnej, umożliwiającej jej prezentację w czasie maksymalnie 20 minut, złożoną na nośniku elektronicznym);

2) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) przebieg pracy zawodowej;

b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

4) oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Centrum, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotyczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;

8) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.


Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel.: 22 182 60 20) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.


O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi dostępne są na stronie internetowej: http://www.erce.unesco.lodz.pl/


Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 6 września 2022 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa

w dniu 6 października 2022 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2022 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7. Posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

List do dyrektora ERCE
.pdf
Download PDF • 421KB

Ogłoszenie ERCE
.pdf
Download PDF • 2.08MB


bottom of page